מוסמך - מסלול מחקרי

הידרולוגיה ומשאבי מים - תוכנית בין פקולטאית
תוכנית לימודים לתואר מוסמך - מסלול מחקרי (6044)

מידע עדכני לשנת הלימודים הקרובה ניתן למצוא בשנתון או באתר הפקולטה למדעי הטבע.

מסלול זה כולל לימודים בהיקף של 32 נ"ז. התוכנית מורכבת מקורסים בתחומי הליבה: מים עיליים ומים בתת הקרקע, סיור לימודי, וקורסים מתדולוגיים במודלים ושיטות שדה. בנוסף יש ללמוד קורס סמינר בהידרולוגיה ולהשלים את הנ"ז לתואר מרשימת קורסי הבחירה בהידרולוגיה וקורסי הבחירה הכלליים בתכנית.
יש לשים לב כי לא כל הקורסים מתקיימים כל שנה ולכן יש ללמוד קורסים כאלו בשנה בה הם ניתנים. במקרה שקורס חובה מסיבה כלשהי לא מתקיים במהלך התואר, הוא יוחלף בקורס אחר בתיאום ואישור ראש התכנית. תכנית הלימודים תאושר על ידי ראש התוכנית ובהתייעצות עם מורי הקורסים במידת הצורך. 
משך הלימודים: ארבעה סמסטרים. במקרים מסוימים ניתן להשלים את הלימודים, בכפוף להיצע הקורסים, גם בשלושה סמסטרים. ניתן להתחיל ללמוד בתכנית בסמסטר א או בסמסטר ב. 

קורסי חובה

יש לבחור קורס אחד לפחות מכל אחד משבעה הנושאים המפורטים בטבלה 1, בהיקף כולל של לפחות 16 נ"ז. ניתן ללמוד קורסים נוספים מטבלה 1 במסגרת לימודי הבחירה.

טבלה 1. קורסי חובה

 

 

נושא
מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
מים עיליים
70352
הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים
3
פרופ' אפרת מורין
מים בתת הקרקע
70875
תהליכי הסעה במי תהום
3
פרופ' חיים גבירצמן
71918
תנועת מומסים בקרקע
4
פרופ' רוני וולך
שיטות שדה
68835
שיטות שדה בהידרולוגיה עילית
2
ד"ר תמיר גרודק
68804
שיטות שדה בהידרולוגיה של מי תהום
2
ד"ר דורית מטמון
 
סיור לימודי
89400
סיור לימודי לים המלח
3
פרופ' חיים גבירצמן
89301
סיור לימודי בניתוח סביבתי
3
פרופ' סיימון עמנואל
שיטות נומריות ומודלים
70865
שיטות נומריות במדעי כדור הארץ
3
פרופ' סיימון עימנואל
71980
שיטות נומריות
3
ד"ר יהודית ריבלין
70897
פיתוח מודלים למערכות סביבתיות
3
פרופ' אפרת מורין
סמינר
68836
סמינר בהידרולוגיה
2
פרופ' אפרת מורין

 

 

 

קורסי בחירה

יש להשלים ל- 32 נ"ז, מקורסי החובה (טבלה 1), מקורסי ההידרולוגיה (טבלה 2) ומקורסי הבחירה הנוספים (טבלאות 3 ו- 4).

טבלה 2. קורסי בחירה בהידרולוגיה

 

 

מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
68803
מודלים הידרולוגיים של מי תהום
2
ד"ר איל שלו
68837
סחף נחלי – מקורות, תנועה ומדידה
2
ד"ר יהודית לקח
68838
הידרולוגיה סטטיסטית
2
פרופ' אנדרס ברדוסי
68806
פיתוח מודלים אקו-הידרולוגיים באמצעות R
2
פרופ' נעמי (קריסטינה) טג
68839
היבטים מעשיים בניהול משאבי מים והגנה משטפונות
2
ד"ר אבנר קסלר
68840
סדנה בקרקע בהיבטים גיאומורפולוגיים והידרולוגיים
3
ד"ר און כרובי ופרופ' אפרת מורין
71930
קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
3
ד"ר חורחה טרצ'יצקי
68830
מחקר עצמאי בהידרולוגיה מעשית
3
פרופ' אפרת מורין
82856
מושגי יסוד במכניקה של זורמים ליישומים במדעי כדור הארץ
2
ד"ר אורי אדם
פרופ עינת אהרונוב

 

טבלה 3. קורסי בחירה בפקולטה למדעי הטבע ומדעי החברה בירושלים

מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
40458
קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
3
פרופ' אורי דיין
40461
מבוא למטאורולוגיה סינופטית
3
פרופ' אורי דיין
70878
ספלאולוגיה: תהליכים וסובב במערות
4
פרופ' עמוס פרומקין
40770
יישומי מחקר מתקדמים בחישה מרחוק
4
פרופ' נועם לוין
70302
גיאולוגיה סטרוקטורלית
4
פרופ' עינת אהרונוב
70324
גיאוכימיה של מי תהום
3
פרופ' בועז לזר
70365
מבוא לסטרטיגרפיה
3
ד"ר זוהר גבירצמן
70511
יישומי ג'י.אי.אס במדעי כדור הארץ
3
מר עדי בן-נון
70515
משאבי המים בישראל
3
פרופ' חיים גבירצמן
70517
גאומורפולוגיה רביעונית
3
פרופ' יהודה אנזל
70555
מבוא למדידות גיאוכימיות
1
פרופ' בועז לזר
70570
שיטות שדה בחקר הרביעון
5
פרופ' יהודה אנזל
76628
תכנות מתמטי ב- MATLABלכדוה"א
2
מר רועי כנעני
82508
שינויים אקלימיים
2
פרופ' דני רוזנפלד
82653
שיטות אובייקטיביות של ניתוח נתונים במדעי כדור הארץ
2
ד"ר חיים גרפינקל
82814
פיסיקת העננים והגשם
4
פרופ' דני רוזנפלד
82825
שימוש מכ"ם במטאורולוגיה
2
פרופ' דני רוזנפלד
82833
שיטות מתמטיות במודלים מדעיים
2
פרופ' נתן פלדור
82850
עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקינוסים והקרקע
3
פרופ' קרן הספל-ארליך
89847
תהליכים כימיים וגיאוכימיים
2
פרופ' עובדיה לב
40695
סדנה בין-מקצועית לבעיות הסביבה
2
פרופ' ערן פייטלסון
40422
גישות למדיניות סביבתית במרחב
2
פרופ' ערן פייטלסון
40935
מדיניות ניהול משאבי המים בישראל
4
פרופ' איתי פישהנדלר
55772
שימוש במודלים של מדעי הטבע להבנת תופעות חברתיות
3
ד"ר רננה פרס
70332
מחדר מלח הר סדום: גאולוגיה ומורפולוגיה
1
פרופ' עמוס פרומקין
70334
גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים
3
פרופ' מרדכי שטיין
82515
מבוא למטאורולוגיה טרופית
4
ד"ר אדם אורי
82548
התחזורת הכללית ומערכות מזג אוויר בישראל
2
ד"ר חיים גרפינקל
82610
מעבדה בחיזוי מזג אוויר
2
ד"ר ישראל צבי לין
82851
סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעי כדור הארץ
1
פרופ' קרן הספל

 

טבלה 4. קורסי בחירה בפקולטה לחקלאות ברחובות

מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
71103
מיקרומטאורולוגיה חקלאית
4
ד"ר י. טנאי, ד"ר ש. כהן
71129
פיסיקה מתקדמת של הקרקע
4
ד"ר רן הולצמן
71130
טיפול במים ובקרת איכותם
4
פרופ' אבנר עדין
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
3
ד"ר עידו קן
71185
התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה
3
פרופ' בני חפץ
71615
תהליכי התהוות קרקע
2
ד"ר יעל מישאל
71622
פיסיקה של המים בקרקע
4
ד"ר רן הולצמן
71625
משאבי המים של ישראל וניהולם
3
ד"ר דני קורצמן
71913
גיאוכימיה של גופי מים
3
ד"ר תמרה פולובסוב
71930
קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
3
ד"ר חורחה טרצ'יצקי
71972
כימיה של הקרקע
4
ד"ר משה שנקר
71973
כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקע
4
ד"ר יעל מישאל

 

 

 

עבודת הגמר

עבודת הגמר היא מחקר בנושא מוגדר בתחום ההידרולוגיה ומשאבי המים, המבוצע ע"י התלמיד בהנחיית אחד או יותר ממורי התכנית ומסוכם ע"י התלמיד כחיבור מדעי, בצורה מפורטת. מציאת מדריך לעבודת המחקר היא דרישה מוקדמת להרשמה לתכנית.

הצעת המחקר ובחינת סינון

לאחר שני סמסטרים על התלמיד להגיש את תכנית המחקר ולעבור את בחינת הסינון בה תשפט גם תכנית המחקר על ידי הועדה המלווה שנקבעה לו. לא ניתן להרשם לסמסטר שלישי ללימודים ללא הגשת הצעת המחקר.

הגשת עבודה הגמר ובחינת גמר

לאחר ארבעה סמסטרים על התלמיד להגיש את עבודת הגמר ולעבור את בחינת הגמר בה יבחנו ידיעותיו הכלליות והבנתו המעמיקה בנושאי התמחותו על ידי הועדה המלווה. העבודה תבדק ותוערך על ידי הועדה.

ציון סופי

הציון הסופי לתואר מורכב מ: 40% ממוצע ציוני הקורסים, 30% ציון עבודת הגמר, 15% ציון בחינת הסינון (כולל הערכת הצעת המחקר), 15% ציון בחינת המוסמך.
תנאי סף לקבלת התואר: ציון בכל קורס: 60, ציון בחינת גמר: 65, ציון עבודת גמר: 65, ציון סופי כולל: 65.

תנאי קבלה

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר מתוך רשימת חברי התוכנית, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר. איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לתוכנית.
תנאי סף: ציון של 85 לפחות בתואר בוגר בתחומים רלוונטיים. 
לימודי השלמה יקבעו במידת הצורך על ידי ראש התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים על פי הקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון.