קורסים נבחרים

בטבלה הבאה תוכלו למצוא דוגמאות לקורסים נבחרים הנלמדים במסגרת התוכנית להידרולוגיה ומשאבי מים

הידרולוגיה של מי תהום

ניתוח תהליכי זרימת המים והסעת המומסים במי התהום, תוך הדגשת הבסיס הפיסיקלי והכימי של התהליכים. הקורס עוסק במחזור ההידרולוגי, במבנה האקוויפרים, בתכונות ההידראוליות של מערכת הנקבובים, בתהליכי דיפוסיה ודיספרסיה, במשוואות המתמטיות המגדירות את הזרימה וההסעה, בהידראוליקה של קידוחים ובארות, במבחני שאיבה, ובהערכת פוטנציאל מי התהום. הקורס עוסק גם בשאלות אקטואליות: כיצד חודרים מי ים לאקוויפרים חופיים? כיצד מתרחשים תהליכי הזיהום של מי התהום? והאם ניתן לשקם את האקוויפרים? כיצד ניצול יתר של מקורות המים מביא להמלחתם? וכיצד ראוי לתכנן הפקה אופטימאלית וברת-קיימא של מי התהום?

הידרולוגיה של מים עיליים

הכרת יחסי הגומלין בין ירידת הגשמים, הזרימה במדרונות ובאפיקים, ויצירת השיטפונות. ניתוח תהליכי ירידת המשקעים כולל את עוצמות הגשם ופריסתו המרחבית וניתוח הסטטיסטי של תכונות הגשם. הבנת תהליכי יצירת הנגר העילי כוללת את הערכת החידור למי התהום בהתאם לתכונות הקרקע והסלע שמתחתם. ניתוח הזרימה באפיקים מבוססת על איפיון הזרימה (טורבולנטית, על/תת-קריטית) ועל מאזני אנרגיה. הקורס יכלול גם הפעלת מודלים ממוחשבים לניתוח אירועי גשם, זרימות באגני היקוות, והערכות חידור למי התהום - כולם משמשים בחיזוי ובהערכה.

שיטות שדה בהידרולוגיה של מי תהום

המחקר ההידרוגיאולוגי דורש עבודת שדה רחבה, ובכללה: ניתוח מפות, קדיחת קידוחים, התקנת מערכות שאיבה, ועריכת מבחני שאיבה. במסגרת עבודת השדה נזקק ההידרולוג לשימוש בשיטות חדשות ומתוחכמות של חישה מרחוק בשיטות גיאופיסיות (גיאוחשמל, סייסמיקה), אנליזות גיאוכימיות ואיזוטופיות של מים. הקורס בשיטות השדה בהידרולוגיה כולל סיורים בשטח.

שיטות שדה בהידרולוגיה של מים עיליים

במסגרת הקורס ילמדו שיטות ומכשירי מדידה בתחום ההידרולוגיה העילית כולל: ניסויי המטרה להערכת חידור, מדידת זרימה באפיקי הנחלים, הערכת הסעה של סדימנטים. הקורס בנוי מסיורים, מדידות וניסויים בשטח.

משאבי המים בישראל

הכרת מקורות המים הטבעיים והמלאכותיים של ישראל, טכנולוגיות ההפקה והטיפול במים, ובעיות ניהול של משאבי המים. הכרת המקורות הטבעיים, ובכללם אגם הכינרת ומאגרי מי התהום בהר ובחוף. הכרת המבנה ההידרוגיאולוגי של האקוויפרים, מאזני המים שלהם, ובעיות הזיהום וההמלחה המאפיינים אותם. הערכת הספיקות השיטפונות בנחלים ומפעלי התפיסה והאגירה שלהם. הערכת ההיצע והביקוש למים בישראל, והתפתחות משבר המים. הכרת מערכות הטיפול במי השפכים והתפלת מי הים, וההתמודדות עם משבר המים. הכרת מקורות המים במדינות השכנות, המאבק על המים, והסדרת הסכסוכים

פיתוח מודלים למערכות סביבתיות

הקורס מקנה ידע תיאורטי ומעשי בפיתוח מודלים למערכות סביבתיות (ובפרט הידרולוגיות) וכולל: הגדרת ואפיון מודלים, שלבים בפיתוח מודל, שיטות כיול, אופטימיזציה ואימות המודל, מבחני רגישות ומבחני אי-וודאות. שימוש בניתוחי GIS במודלים מרחביים, ומודלים נומריים. הקורס כולל תרגול ופרויקט אישי.

השקייה בקולחים והשלכותיה סביבתיות

קורס חדש וייחודי באוניברסיטה העברית העוסק בהיבטים חקלאיים וסביבתיים של השבת הקולחים, אפיונם והשימוש בהם להשקיה. נושאים מרכזיים בקורס: מקור המים ושיטת הטיפול; מדדי איכות ודרכים לשיפור איכות הקולחים; היבטים בריאותיים, ארגוניים ורגולטורים של השקיה בקולחים; השפעת איכות המים על הקרקעות והגידולים; היבטים טכנולוגים של השימוש בקולחים; כוונים עתידיים של שינוי מאפייני הקולחים והשלכותיהם על אופן השימוש ועל ההשפעות על החקלאות והסביבה.

מודלים הידרולוגיים של מי תהום

מודלים ספרתיים הם כיום כלי חשוב במחקר תהליכים הקשורים במי תהום ובניהול משאבי מים. הקורס מקנה לסטודנטים את הידע והניסיון לשימוש במודל ספרתי ולהבנת המשמעויות הנגזרות מהמודל. הקורס יעסוק ברקע התיאורטי של משוואות הזרימה וההסעה ובישומם כמודל לפתרון בעיות פיזיקליות.