פרסומים של בוגרי התוכנית

רבים מבוגרי התוכנית פרסמו מאמרים אקדמים בתחומי הידרולוגיה שונים. 

שנה

Publications

2011
Oz, I., ואחרים, 2011. Groundwater flow patterns adjacent to a long-term stratified (meromictic) lake. Water Resources Research , 47.תקציר

This paper examines, for the first time, the unique situation of a groundwater system adjacent to a long-term stratified (meromictic) lake. Using conceptual and numerical models, the configuration of groundwater interfaces between the three different water bodies (regional groundwater and upper and lower lake waters) and the flow patterns were quantitatively evaluated assuming a homogenous aquifer. A complex flow system, controlled by density difference, is created near the lake, where three circulation cells are developed. These results are different from the classic circulation cell that is found adjacent to nonstratified water bodies (lakes or oceans). Sensitivity analyses reveal that the results are sensitive to changes in thickness and density of the upper water mass of the lake. The Dead Sea, under its possible future meromictic conditions, serves as an ideal example of such a system. Thus, the model's results can be used as a preliminary assessment for groundwater behavior adjacent to the lake, if and when stratification will develop.